خانه باغی در مرز ایستایی و پویایی، شفافیت و صلبیت، پر و خالی، آجری و آبی؛ ناوند تلاش می کند تا طراوت را به آغوش بگیرد، تا سبزینگی و حیات را به حیاط پس دهد؛ تلاش میکند تا در بلندای خویش دیدگان را به چشم اندازهای سبز فارسبان خیره کند؛ تلاش می کند تا کودک خانواده را کنجکاوتر کند و به اندازه نیاز، فضا برای کشف کردنش ایجاد کند؛ تلاش می کند در مرز بماند، مرز سنت و مدرنیته، مرز پر و خالی و مرز باز و بسته.

سایت پروژه: نهاوند

متراژ سایت: 440 مترمربع

متراژ ویلا: 390 مترمربع

سال طراحی: 1401 – 1402