اجرا

فرآیندی که به منظور اجرای یک پروژه ساختمانی انجام می‌شوند. این فرآیند شامل اجرای طراحی‌ها، ساخت و نصب مواد ساختمانی و تضمین کیفیت کارها می‌شود.